Konkurs

 

Regulamin konkursu o Nagrody Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk 

 za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu nauk o sztuce

uchwalony na posiedzeniu Komitetu Nauk o Sztuce w dniu 16 marca 2018 roku,

zatwierdzony przez Prezesa PAN w dniu 30 września 2019 roku              

                                                                                  

 § 1

1.     Nagrody przyznawane są w wyniku postępowania konkursowego organizowanego przez Komitet Nauk o sztuce PAN (zwany dalej „Komitetem”).

2.  Nagrody Komitetu są przyznawane za monografie w zakresie historii sztuki, muzykologii, teatrologii i filmoznawstwa, opublikowane w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

3.    W każdym zakresie, o którym mowa w punkcie 2., przyznawana jest jedna nagroda.

4.    Nagroda ma charakter honorowy i przyjmuje postać dyplomu za wybitne osiągnięcie naukowe.

§ 2

5.    Uprawnionymi do zgłaszania kandydatur do nagrody są członkowie Komitetu oraz instytucje naukowe (katedry, instytuty i wydziały uczelni, instytuty PAN, samodzielne instytucje prowadzące działalność naukową). Zarówno członek Komitetu, jak instytucja mogą zgłosić tylko jedną monografię w danym zakresie.

6.    Spośród wszystkich zgłoszeń w danym zakresie członkowie Prezydium po zasięgnięciu opinii członków Komitetu, reprezentujących ten zakres, wybierają nie więcej niż 3 monografie, które będą nominowane do nagrody w tym zakresie.

7.    Członkowie Prezydium Komitetu przygotowują uzasadnienie nominacji, które przedstawiają wszystkim członkom Komitetu.

8.    Informacja o nominowanych w konkursie monografiach zostaje ogłoszona na stronie internetowej Komitetu.

§ 3

1.   O przyznaniu nagród decydują członkowie Komitetu w wyniku głosowania w trakcie posiedzenia Komitetu.

2.   Jeśli dwie lub trzy monografie w danym zakresie uzyskają równą liczbę głosów, nagroda zostaje przyznana ex aequo.

3.  Jeżeli zostanie zgłoszona monografia członka Komitetu, nie może brać on udziału w wyborze nominowanych monografii oraz głosowaniu za przyznaniem  nagrody, chyba że oświadczy o wycofaniu monografii z listy zgłoszonych.

§ 4

1.     Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane przez sekretarza Komitetu do 31 sierpnia 2021 roku. 

2.     Zgłoszenia winny zawierać:

 

a.   rekomendację z krótkim uzasadnieniem (do ok. 1800 znaków ze spacjami), przygotowaną przez zgłaszającego

b.   egzemplarz monografii w wersji elektronicznej (pdf, mobi i epub) lub w razie trudności z jego uzyskaniem w wersji drukowanej.

 

3.   Wyniki konkursu o Nagrody Komitetu zostają ogłoszone nie później niż do 30 listopada danego roku na posiedzeniu Komitetu i na stronie internetowej Komitetu.

Komitet Nauk o Sztuce PAN działając na podstawie § 3, pkt. 1

 Regulamin konkursu o Nagrody Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk

za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu nauk o sztuce przyznał w drodze głosowania nagrody:

 

1. W zakresie filmoznawstwa Marcinowi Maronowi za monografię Romantyzm i kinoIdee i wyobrażenia romantyczne w filmach polskich reżyserów z lat 1947-1990, Lublin 2019. 

2. W zakresie historii sztuki Mirosławowi Krukowi za monografię Ikony XIV-XVI wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kraków 2019. 

3. W zakresie muzykologii Grzegorzowi Zieziuli za monografię Józef Elsner, Król Łokietek, czyli Wiśliczanki, Warszawa 2019. 

4. W zakresie teatrologii Katarzynie Fazan za monografię Kantor. Nie/obecność, Kraków 2019.

 

  

Uchwała nr 1/11/2020

Prezydium Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk

            z dnia 6 listopada 2020 roku

 

Na podstawie par. 2, pkt. 3 Regulaminu konkursu o Nagrody Komitetu Nauk o Sztuce PAN Prezydium Komitetu nominuje następujące publikacje:

 

    w zakresie muzykologii:

Ryszard Daniel Golianek, Polska w muzycznej Europie, PWM, Warszawa 2019.

Ewa Kowalska-Zając, Zobaczyć muzykę: notacja polskiej partytury współczesnej, Akademia Muzyczna im. Bacewiczów w Łodzi, Łódź 2019.

Grzegorz Zieziula (wyd.), Józef Elsner. Król Łokietek, czyli Wiśliczanki, Instytut Sztuki

PAN, Warszawa 2019.

w zakresie historii sztuki:

Mirosław Kruk, Ikony XIV-XVI wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2019.

Jan Ostrowski, Portret w dawnej Polsce, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2019.

Tomasz Torbus, Rekonstrukcje, dekonstrukcje (nad)interpretacje. Studia o losach architektury środkowoeuropejskiej miast i rezydencji w aspekcie politycznym, Słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2019.

w zakresie filmoznawstwa:

Robert Birkholc, Podwójna perspektywa. O subiektywizacji zapośredniczonej w filmie, Universitas, Kraków 2019.

Andrzej Gwóźdź, Kino na biegunach Filmy niemieckie i ich historie (1949-1991), Słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2019.

Marcin Maron, Romantyzm i kinoIdee i wyobrażenia romantyczne w filmach polskich reżyserów z lat 1947-1990, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019.

w zakresie teatrologii:

Katarzyna Fazan, Kantor. Nie/obecność, WUJ, Kraków 2019.

Dorota Jarząbek-Wasyl, Barbara Maresz, Archiwum teatru XIX wieku, Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, Kraków 2019.

Joanna Krakowska, Demokracja. Przedstawienia, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2019.