Komitet Nauk o Sztuce powstał w 1952 roku (pierwotna nazwa: Komitet Historii i Teorii Sztuki Wydziału I PAN używana była do 1956 roku). Komitet liczy obecnie 47 członków (w tym 5 członków PAN) reprezentujących pięć dyscyplin: historię sztuki, muzykologię, teatrologię, filmologię i konserwację dzieł sztuki. Kadencja trwa trzy lata.

Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. współpracy z Międzynarodowym Komitetem Historii Sztuki (CIHA).


Przewodniczący Komitetu:

1952-1974 – Juliusz Starzyński

1974-1988 – Jan Białostocki

1988-1991 – Lech Kalinowski

1991-1996 – Piotr Skubiszewski

1996-1999 – Mirosław Perz

1999-2007 – Juliusz A. Chrościcki

2007-2011 – Tadeusz Lubelski

2011-2015 – Juliusz A. Chrościcki

od 2015 – Wojciech Bałus

Prace Komitetu:

  • Opiniowanie prac i dorobku naukowego do nagród m.in.: Prezesa Rady Ministrów, I Wydziału PAN, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
  • Przygotowanie dla KBN listy czasopism polskich i obcych, uzupełnień do tzw. Listy filadelfijskiej w zakresie historii sztuki, muzykologii, teatrologii, filmologii i konserwacji dzieł sztuki.
  • Przygotowywanie opini i protestów w sprawie projektu Ustawy o stopniach doktora habilitowanego i profesora w dziedzinach artystycznych (wyższe szkoły muzyczne i plastyczne) do Sejmu RP, Senatu RP, MEN, Rady Głównej SW, KIE, Rady Ministrów, rektorów Szkół Wyższych i Zgromadzenia Ogólnego PAN.
  • Opiniowanie w sprawie założeń systemu klasyfikacji jednostek naukowych dokonywanych przez MNiSW.
  • Formułowanie opinii oraz udział w głosowaniach w sprawie kandydatów na członków PAN oraz władz innych organizacji naukowych w zakresie dyscyplin reprezentowanych przez Komitet.
  • Wydawanie "Rocznika Historii Sztuki" (redaktor naczelny: prof. dr hab. Andrzej Grzybkowski).
  • Organizowanie sympozjów i wydawanie materiałów sesyjnych, m.in.: Ikonografia Romantyczna. Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce PAN, Nieborów, 26-28 VI 1974, red. M. Poprzęcka, Warszawa 1977 (tom dedykowany prof. Juliuszowi Starzyńskiemu); Staropolszczyzna muzyczna. Materiały sympozjum z dnia 21 X 1996, red. J. Guzy, A. Gruszczyńska, J. Perz, Warszawa 1998; I Sympozjum belgijsko-polskie Artistic Exchange between South Netherlands and Polish Kingdom in 17-th Century (WarszawaKrakówGdańsk, 26-30 V 2000); Międzynarodowe sympozjum interdyscyplinarne: Mit Orfeusza. Inspiracje i reinterpretacje w europejskiej tradycji artystycznej (Warszawa, 23-24 V 2001).
  • Z pomocą Komitetu wydano ponadto księgi pamiątkowe: Ars auro prior. Studia Ioanni Białostocki sexagenario dicata, Warszawa 1981, oraz dla Jerzego Łozińskiego ("Rocznik Historii Sztuki", t. XVII, 1988); Arx felicitatis. Księga ku czci profesora Andrzeja Rottermunda w sześćdziesiatą rocznicę urodzin..., Warszawa 2001.

Dotychczasowa działalność Komitetu została opisana przez prof. Jana Białostockiego w następujących publikacjach: Ankieta Wydziału I PAN w sprawie rozwoju nauk społecznych i humanistycznych w Polsce do roku 1985, część V, Warszawa 1967, s. 95-102; II (Drugi) Kongres Nauki Polskiej, II, cz. I, Warszawa 1974, s. 452-473; Komitet Nauk o Sztuce PAN 1952-1977, "Rocznik Historii Sztuki", t. XIII, 1981, s. 203-209; regularnie: Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk o Sztuce, "Rocznik Historii Sztuki", począwszy od t. I (1956)

 

Regulamin Komitetu Nauk o Sztuce