1. profesor (1983)

2. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk; 00-950 Warszawa, ul. Długa 26/28

3. Specjalność: historia sztuki nowożytnej

4. Najważniejsze publikacje w języku polskim:

 • Kolegiata w Zamościu, Warszawa 1968
 • W kręgu kultury dworu Jana Zamoyskiego. Lublin, 1980
 • Polska kultura artystyczna w czasach Jana Kochanowskiego, [w:] Jan Kochanowski 1584-1984. Epoka – twórczość – recepcja. 1, red. J. Pelc et al., Lublin, 1989, s. 93-112
 • Sebastiano Serlio a sztuka polska. O roli włoskich traktatów architektonicznych w dobie nowożytnej. Wrocław, 1973
 • Wille w Polsce w XVI i pierwszej połowie XVII wieku, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 11,1976, 4, s. 277-318
 • Tryumf i sława wojenna all’antica w Polsce w XVI w., [w:] Renesans. Sztuka i ideologia. Warszawa 1976, s. 293-348
 • Znaczenie wzorów Giovanniego Battisty Montanao dla architektury barokowej w Polsce i na Litwie, „Biuletyn Historii Sztuki”, 62, 2000, nr 1-2, s. 9-49
 • Guarino Guarini a późnobarokowa architektura w Polsce i na Litwie, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 42 (1997), 3, s. 179-201
 • Główne problemy badań nad architekturą późnobarokową w Koronie i na Litwie, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 40 (1995), z. 3-4, s. 175-213
 • Świątynie późnobarokowe na Kresach. Kościoły w diecezjach na Rusi Koronnej. Warszawa, 2005

5. Najważniejsze publikacje w językach obcych:

 • L’arte del primo umanesimo in Polonia e i suoi legami con l’Italia (1420-1500), „Arte Lombarda”, 1976, nr 44/45, s. 217-224
 • Vitruvio in Polonia dal XV al. XVII secolo, [w:] Polonia-Italia. Relazioni artistiche dal Medioevo al. XVIII secolo. Atti del Convegno tenutosi a Roma 21-22 maggio 1975, Wrocław 1979, s. 59-81
 • Filippo Buonaccorsi e Vito Stoss, [w:] Italia, Venezia e Polonia tra Medioevo e Età Moderna, a cura di V. Branca, S. Graciotti, Venezia 1980, s. 247-269
 • Zamość città ideale. Il fondatore Jan Zamoyski e l’architetto Bernardo Morando. Warszawa, 1986 (Accademia Polacca delle Scienze. Biblioteca e Centro di Studi a Roma, Conferenze ; 92)
 • I legami di Vincenzo Scamozzi con la Polonia, „Barocco’. Numero Specjale, 2005, s. 105-136
 • Il ruolo di Roma nell’architettura polacca del tardo barocco. Varsavia ; Roma, 1996 (Accademia Polacca delle Scienze. Biblioteca e Centro di Studi a Roma, Conferenze ; 105)
 • Les modèle Francis dans l’art. polonais à l’époque du rococo, « Polish Art Studies », 14 (1992), s. 45-58
 • The significance of Bohemia and Moravia for Late-Baroque Architecture in Poland, « Biuletyn Historii Sztuki », 64 (2002), nr 1-4, s. 97-151
 • Latinisation et occidentalisation de l’architecture Greco-catholique en Pologne au XVIIIe siècle, « Polish Art Studies », 5 (1984), s. 11-31
 • La fortuna di Andrea Pozzo in Polonia. Altari e finte cupole [w :] Andrea Pozzo / a cura di A. Battisti, Milano-Trento 1996, s. 441-451

6. Aktualne prace w trakcie druku:

 • Architektura polska XVIII wieku. Zbiór 20 studiów.

7. Udział lub kierowanie projektami badawczymi:

 • Sztuka polska. Syntezy w 8 tomach dla wydawnictwa „Arkady” red. nauk. T. 5. Sztuka polska. Wiek XVIII. Późny barok i klasycyzm [współautor. i red.]
 • Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855). oprac. zespołowe tekstów źródłowych oraz komentarzy zebranych w 5 tomach. (Kierowanie pracami redakcyjnymi oraz współudział w oprac. T. 1)

8. Uczniowie (prace doktorskie, habilitacyjne):

Konrad Ajewski, Marianna Banacka, Tadeusz Bernatowicz, Jan Golonka, Bożena Grabowska, Andrzej Kusztelski, Irina Ławrowska, Wiktor Łyjak, Anna Oleńska, Birūte Vitkauskienė, Bożena Wierzbicka, Marcin Zgliński