1. doktor habilitowany (2007)

2. Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Grodzka 53, 31-001 Kraków, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Specjalność: historia sztuki średniowiecznej

4. Najważniejsze publikacje w języku polskim:

 • "Alter Christus". Studia nad obrazowaniem świętości w sztuce średniowiecznej na przykładzie św. Tomasza Becketa, Kraków 2001, ss. 435 (Ars vetus et nova, 4)
 • Rzeźba architektoniczna w Małopolsce za czasów Kazimierza Wielkiego, Kraków 2006 ss.553 (Ars vetus et nova, 20)
 • Działalność fundacyjna biskupa krakowskiego, kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, cz. I, "Folia Historiae Artium", XXVIII, 1992, s. 57-72; XXX, 1994, s. 63-84
 • Z badań nad gotycką katedrą w Krakowie, "Studia Waweliana", VII, 1999, s. 21-51
 • Ikonografia miniatury na dokumencie odpustowym kardynała Zbigniewa Oleśnickiego z roku 1449 w świetle papieskiej i soborowej propagandy w średniowieczu, [w:] Magistro et amico amici discipulique. Lechowi Kalinowskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin, Kraków 2002, s. 481-504
 • Kanonizacja św. Stanisława jako temat historyczny w sztuce Krakowa, [w:] Studia Waweliana”, XI/XII, 2002-2003, s. 5-41
 • Dlaczego król Kazimierz Wielki zachował od zniszczenia wawelską rotundę Najświętszej Marii Panny? [w:] Lapides viventes. Zaginiony Kraków wieków średnich. Księga dedykowana profesor Klementynie Żurowskiej, Kraków 2005, s. 93-115
 • Dekoracja heraldyczna pałacu przy Rynku Głównym nr 17 w Krakowie, "Folia Historiae Artium", Seria nowa 10, 2005, s. 59-88
 • Spór Sędziwoja z Czechła z krakowskimi dominikanami w świetle historii sztuki, [w:] Zakony mendykanckie w aglomeracji krakowskiej w średniowieczu, red. K. Ożóg, M. Zdanek, Kraków 2008, s. 223-238
 • Konfesja. Kilka uwag o znaczeniu terminu oraz jego używaniu i nadużywaniu w polskiej literaturze historyczno-artystycznej, „Roczniki Humanistycznej KUL”, LIV, 2006, z. 4, s. 67-97

5. Najważniejsze publikacje w językach obcych:

 • Niekol’ko úvah o architektúre neskorogotických meštianskych kaplniek pri Mariánskom kostole v Krakove, [w:] Pocta Václavovi Menclovi. Zborní štúdií k otázkam interpretácie stredoeuropského umenia, Bratislava 2000, s. 193-208
 • Die Krakauer Kathedrale und die Marienkirche in ihrer Funktion für Hof und Stadt, [w:] Krakau, Prag und Wien: Funktionen von Metropolen im frűhmodernen Staat, hrsg. M. Dmitrieva, K. Lambrecht (Forschungen zur Geschichte und Kultur des Östlichen Mitteleuropa, Bd. 10), Stuttgart 2000, s. 103-115
 • "The Jagiellonian Saints". On Some Political, National and Ecclesiastical Aspects of Artistic Propaganda in Jagiellonian Poland, [w:] Die Jagiellonen. Kunst und Kultur einer europäischen Dynastie an der Wende zur Zeuzeit, hrsg. D. Popp, R. Suckale (Wissenschaftliche Beibände zum Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums, Bd 21), Nürnberg 2002, s. 139-149
 • Krippenfiguren des 14. Jahrhunderts aus dem an der St. Andreas-Kirche in Krakau gelegenen Kloster der Klarissinen, „Umění”, LX, 2003, z. 2, s. 192-210
 • Late Gothic Architecture in the Region of Lesser Poland and Its Cenral European Connections. Selected Issues, [w:] Die Länder der Böhmischen Krone und ihre Nachbarn zur Zeit der Jagiellonenkönige (1471-1526). Kunst - Kultur - Geschichte, hrsg. E. Wetter (Studia Jagiellonica Lipsiensia, Bd 2), Ostfildern 2004, s. 325-339
 • The Cult of Saint Stanislaus at the Courts of the Piasts and the Jagiellons and its Artistic Testimony, [w:] Schodištní cykly velk vĕže hradu Karlštejna, "Průzkumy památek", XIII, 2006, s. 159-172
 • On Heraldic Stylisation in 14th Century Architectural Sculpture. Between Buda, Bratislava and Cracow, "Ročenka Slovenskej Národnej Galérie v Bratislavie", 2004/2005 (2006), s. 57-68
 • Die Reflexe der Werke des Veit Stoß in der polnischen Kunst des 17. und 18. Jahrhunderts, [w:] Generationen-Interpretationen-Konfrontationen. Festschrift für Prof. Maria Poetzl-Malikova, Bratislava-Wien 2006, s. 228-244
 • Sędziwój of Czechle and Images. Art as a Medium of Religious Identity in Poland in the Second Half of the 15th Century, [w:] Public Communication in European Reformation. Artistic and other Media in Central Europe 1380-1620, ed. M. Bartlová, M. Šroněk,.Praha 2007, s. 69-88
 • „Per testudinem adornatum”. Canopies over the gothic royal Tombs in Poland, [w:] Mikroarchitektur im Mittelalter. Ein Gattungsübergreifendes Phänomen zwischen Realität und Imagination, hrsg. Ch. Kratzke, U. Albrecht, Leipzig 2008, s. 161-188
 • Casimir the Great’s Artistic Foundations and the Court art of the Luxembourgs, [w:] Kunst als Herrschaftsinstrument. Böhmen und das Heilige Römische Reich unter den Luxemburgern im Europäishcen Kontext, hrsg. J. Fajt, A. Langer, Berlin-München 2009, 534-549
 • The Tomb of King Ladislas the Short (1320-1333) and the Beginnings of the Royal Necropolis in Cracow Cathedral, [w:] Epigraphica et Sepulcralia, ed. J. Roháček, vol. 2, Praha 2009, s. 359-385

6. Aktualne prace w trakcie pisania czy druku:

 • Ikonografia biskupów Krakowa (od r. 1000 do czasów współczesnych)
 • Sztuka na dworze króla Kazimierza Wielkiego

7. Udział lub kierowanie projektami badawczymi:

 • Współpraca z: Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e. V. w Lipsku w ramach programu Die Bedeutung der Jagiellonen für Kunst und Kultur Mitteleuropas (1450-1550)
 • Opracowanie – z zespołem pracowników i doktorantów Instytutu Historii Sztuki UJ – inwentarza zabytków Małopolski (wyd. w ramach serii wydawniczej Dehio Handbuch der Kunstdenkmäler; grant KBN i Instytutu Herdera w Marburgu).