1. profesor (1995)

2. Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków

3. Specjalność: średniowieczne malarstwo książkowe polskie i europejskie; polska ikonografia polityczna XV-XVI w.

4. Najważniejsze publikacje w języku polskim:

 • Iluminacje krakowskich rękopisów z pierwszej połowy XV wieku w Archiwum Kapituły Metropolitalnej na Wawelu, Kraków 1967 (Biblioteka Wawelska ; 2)
 • Rex Regum i Rex Poloniae w dekoracji malarskiej graduału J. Olbrachta i pontyfikału Erazma Ciołka. Z zagadnień ikonografii władzy królewskiej w sztuce polskiej wieku XVI. Kraków 1979
 • Miniatury Stanisława Samostrzelnika, Warszawa 1983
 • Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, Warszawa 1993
 • Związki polsko-czeskie w dziedzinie iluminatorstwa na przełomie wieków XIV i XV,] „Pamiętnik Literacki”, 51, 1960, s. 153-202
 • Przedstawienie państwa polskiego w statutach Łaskiego z r. 1506, „Folia Historiae Atrium”, 5, 1968, s. 19-69
 • Władca i państwo w krakowskim drzeworycie książkowym wieku XVI,[w]Renesans. Sztuka i ideologia, Kraków 1975, s. 45-96
 • Haft gotycki ze scenami Pasji z katedry wawelskiej (t. zw. Antependium z Rudawy) „Folia Historiae Atrium”, 18, 1982, s. 43-104
 • Puławska kolekcja rękopisów iluminowanych księżnej Izabeli Czartoryskiej [katalog wystawy ; współaut. Katarzyna Płonka-Bałus]. Jubileusz Muzeum Książąt Czartoryskich 1801-2001. Kraków 2001, ss. 81
 • Śląskie malarstwo książkow; Małopolskie malarstwo książkow,. [w:] Malarstwo gotyckie w Polsce, t. 1-3, Warszawa 2004

5. Najważniejsze publikacje w językach obcych:

 • Opatovický brevíř – neznámý český rukopis 14.století, „Umění” ; 16, 1968, s. 213-254
 • Deux "Modèles iconiques" du Royaume de Pologne dans l'art du début du XVIe siècle, « Polish Art Studies. Past and Present », 1982
 • Die Buchmalerei in Polen in Zeit der Jagiellonen, [w :] Polen im Zeitalter der Jagiellonen 1386-1572, Wien 1986
 • The prayer book of Claude Gouffier. The illuminated manuscript from Izabela Czartoryska's collection at Puławy, [w:] Arma virumque cano. Profesorowi Zdzisławowi Żygulskiemu Jun. w osiemdziesięciopięciolecie urodzin, Kraków 2006, s. 65-74

6. Aktualne prace w trakcie pisania czy druku:

 • Ikonografia iluminacji Pontyfikatu Erazma Ciołka

7. Udział lub kierowanie projektami badawczymi:

 • Prace prowadzone w ramach przygotowania dzieła zbiorowego „Malarstwo gotyckie w Polsce” w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie (Malarstwo książkowe w Polsce)

8. Uczniowie (prace doktorskie, habilitacyjne):

Katarzyna Płonka-Bałus