1. profesor (2008)

2. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Historii Sztuki, Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. (81) 445 43 37, (81) 445 43 34

3. Specjalność: historia sztuki nowoczesnej – sztuka polska (architektura, rzeźba i malarstwo) od 2. połowy XIX wieku do 1939 roku.

4. Najważniejsze publikacje w języku polskim:

 • Tomasz Oskar Sosnowski 1810-1886, rzeźbiarz polski w Rzymie, Lublin 1997
 • Stach z Warty. Szukalski i Szczep Rogate Serce, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007
 • Moi artyści, moje galerie. Teksty o sztuce XIX i XX wieku, Lublin 2008
 • Bibliografia historii sztuki dawnego województwa lubelskiego za lata 1965-2000, Lublin, 2008
 • Dzieje dwóch konkursów na projekt nowego teatru w Krakowie, "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki" XXIV, 1979, z. 3, s.267-297
 • Restauracja kościoła mariackiego w Krakowie (1889-1891), "Rocznik Krakowski", LIV, 1988, s. 179-199
 • Z dziejów środowiska architektonicznego Krakowa w latach 1879-1932. Tadeusz Stryjeński i jego współpracownicy, [w:] Architektura XIX i początku XX wieku, red. Tomasz Grygiel, Wrocław 1991, s.23-37
 • Muzeum Narodowe i lapidarium na wzgórzu wawelskim w przeistoczonym gmachu poszpitalnym, "Studia do dziejów Wawelu" . V, 1991, s.505-530
 • Tadeusz Stryjeński (1849-1943) - architekt, konserwator i przemysłowiec krakowski. Biografia, "Prace Humanistyczne" [Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych] 1991, Seria 1, z. 30
 • Antoni Michalak - malarz mistycznego światła, "Biuletyn Historii Sztuki" LVIII, 1996, nr 1-2, s. 71-81

6. Aktualne prace w trakcie pisania czy druku:

 • O twórczości rzeźbiarskiej Mariana Koniecznego
 • Teksty teoretyczne Stanisława Szukalskiego wraz z częścią korespondencji
 • Spojrzenie zza węgła. Kilka uwag o kondycji sztuki sakralnej w Polsce
 • Nacjonalizm Stacha z Warty Szukalskiego, Uniwersytet w St. Gallen
 • Ikonostas w cerkwi grecko-katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie. Przyczynek do dziejów zapomnianego dzieła Tadeusza Stryjeńskiego
 • Budynki teatralne ma ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku.[fragment międzynarodowej publikacji w j. angielskim poświęconej budynkom teatralnym w Europie środkowo-wschodniej]
 • Archiektura dwudziestego wieku w Polsce. Kilka uwag natury historycznej i postyulaty badawcze
 • „Bractwo św. Łukasza”, „a.r” i „Szczep Rogate Serce”, czyli trzy różne wizje sztuki i sposoby jej urzeczywistniania
 • Z dziejów XIX i XX-wiecznej zabudowy ulicy Batorego w Krakowie. Realizacje Tadeusza Stryjeńskiego.

8. Uczniowie (po doktoracie lub habilitacji):

Hanna Bieniaszkiewicz, Elżbieta Błotnicka-Mazur, Magdalena Howorus-Czajka, Żanna Komar, Tamara Książek-Woźniak, Elżbieta Matyaszewska, Kazimierz Ożóg, Anna Papierkowska-Zając, Paulina Sztabińska, Agnieszka Wysocka, Paulina Zarębska