1. profesor (2007)

2. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii Sztuki, ul. Grodzka 53, 31-001 Kraków, www.ihs.uj.edu.pl

3. Specjalność: historia sztuki nowoczesnej

4. Najważniejsze publikacje w języku polskim:

 • Groteska w sztuce polskiej XX wieku, Kraków 1984
 • Malarstwo Europy środkowej 1900-1914. Tendencje modernistyczne i wczesnoawangardowe, Kraków 1992
 • Erotyzm w sztuce polskiej. Malarstwo, rysunek i grafika, Wrocław 2004
 • Kraków i artyści. Teksty o malarzach i grafikach środowiska krakowskiego drugiej połowy wieku XX, Kraków 2005 ( Ars Vetus et Nova, t. 19)
 • Wnętrze. Interpretacja plakatu Stanisława Wyspiańskiego do dramatu Maurycego Maeterlincka, „Zeszyty Naukowe UJ” CCCCLXXIX „Prace z Historii Sztuki”, 1977, z. 14, s. 89-104
 • Obraz maszyny w sztuce XX wieku, „Biuletyn Historii Sztuki”, XLIII, 1981, nr 3, s. 309 – 324
 • Tendencje regionalistyczno-narodowe w środkowoeuropejskim malarstwie około 1900 roku, „Folia Historiae Artium”, 28, 1992, s. 113-149
 • Miejsce twórczości Tadeusza Kantora w sztuce światowej i polskiej, [w:] W cieniu krzesła. Malarstwo i sztuka przedmiotu Tadeusza Kantora, Kraków 1997, s. 9-12
 • Żywot(y) Witkacego, [w:] Biografia historiografia dawniej i dziś, red. R. Kasperowicz, E. Wolicka, Lublin 2005, s. 277-292
 • Wilhelm Wyrwiński - zapomniany artysta, [w:] Sztuka lat 1905-1923. Malarstwo, rzeźba, grafika, krytyka artystyczna, red. M. Geron, J. Malinowski, Toruń 2006, s. 57-62

5. Najważniejsze publikacje w językach obcych (wybór):

 • La „Tentation” de Witkacy, „Polish Art Studies”, IX, 1988, s.183-193
 • Die Kunst in Mitteleuropa um 1900. Regionalismus und Universalismus, [w:] Regions, regionalismes et concience regionale face à l’integration européenne, Kraków 1993, s. 105-114
 • Deux génies multiples: Wyspiański et Witkiewicz, [w:] Art nouveau polonais Bruxelles-Cracovie 1890-1920, Bruxelles 1997, s. 79-93
 • Najnovšie tendencie v krakowskej grafike, [w:] Podoby súčasného umenia II, Bratisłava 1999, s. 21-25
 • Cracow, w: Central European Avant-gardes: Exchange and Transformation, 1910-1930 (katalog wystawy), Los Angeles County Museum of Art., 2002, s. 327-332
 • Ar Vilnius priklauso Vidurio Europai? Czy Wilno leży w Europie Środkowej? [w:] XX amžiaus pradžios Vilnius: modernėjančios kultūros židinys. Wilno początku XX wieku: ognisko modernizującej się kultury. Dailės Istorijos Studijos 1. Red.: Laima Laučkaitė, Vilnius 2004, s. 8-17
 • Ideology or Culture: On the Art of a Non-Existing Central Europe at the Time of the Avant-Garde and the Yalta Conference, w: Local Strategies International Ambitions, Modern Art and Central Europe 1918-1968, Papers from the International Conference, Prague, 11-14 June, 2003, The Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague/New York University in Prague, ed.Vojtěch Lahoda, Praha 2006 (ARTEFACTUM, Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic), s. 237-243
 • Bildende Kunst in Polen im 20.Jahrhundert, w: Literatur und Kunst in Polen, hrsg. Josef Thesing, Bonn 2007 (DPG Deutsch-Polnische Gesellschaft Köln-Bonn E.V.), s. 30-45.

6. Aktualne prace w trakcie pisania czy druku (wybór):

 • Witkacy a Litwa, Międzynarodowa konferencja pt.: Stulecie Stowarzyszenia Litewskiego „Ruta” w Krakowie, Kraków 21-22 października 2004 roku
 • Problematyka przestrzeni w krakowskim środowisku artystycznym lat 70-tych (referat wygłoszony 25 I 2007 r. na seminarium pt. Sztuka przestrzeni. Przestrzenie sztuki. Koncepcje przestrzenne w sztuce polskiej lat 50, 60 i 70, Poznań, Galeria Stary Browar, złożony do druku)
 • The Students’ Revolt of March 1968 in Kraków and its Artistic Consequences (referat wygłoszony 26 IV 2008 r. na międzynarodowym seminarium pt.: The Legacy of 1968 for contemporary art in Central Eastern Europe and beyond)
 • The Kraków school of drawing and satire 1908-1918 (referat wygłoszony na międzynarodowej sesji pt.: Rebels, Martyrs and the Others: Rethinking Polish Modernism, w Birkbeck College, Londyn 12 VI 2009
 • Chinese Inspiration in Jerzy Panek’s Prints (referat wygłoszony 16 IX 2009 w Krakowie na międzynarodowej sesji pt.: The First Conference of Polish and Chinese Historians of Art.: Poland – China. Art and Cultural Heritage

7. Udział lub kierowanie projektami badawczymi:

 • W latach 1996-1999 kierownik zadania: Sztuka Europy środkowej w XIX i XX wieku w ramach edukacyjnego Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej CEEPUS (Instytuty Historii Sztuki Uniwersytetów w Krakowie, Wiedniu, Bratysławie i Budapeszcie)
 • Projekt badawczy: „Recepcja brytyjskiej sztuki w Europie Środkowej około roku 1900” (promotorski) – kierownik Tomasz Gryglewicz, wykonawca Andrzej Szczerski. Zakończony w 2000 r.
 • Projekt badawczy: „Dokumentacja życia artystycznego w środowisku krakowskim po roku 1944” – kierownik Tomasz Gryglewicz, wykonawcy Tomasz Gryglewicz, Anna Baranowa, lata 1999-2001.

8. Uczniowie (po doktoracie lub habilitacji):

Aleksandra Giełdoń-Paszek, Łukasz Guzek, Małgorzata Kurzac, Ewa Mikina, Monika Rydygier, Lech Stangret, Bernadeta Stano, Natasza Styrna, Andrzej Szczerski, Monika Wawer