1. profesor tytularny (1987), profesor zwyczajny (1995)

2. emerytowany profesor zwyczajny – Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice; aktualnie: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Ziętka, ul. Francuska 12, 40-952 Katowice

3. Specjalność: malarstwo i grafika późnego średniowiecza i renesansu, sztuka środkowoeuropejska XIX i XX wieku

4. Najważniejsze publikacje w języku polskim:

 • Krakowska grafika kalendarzowa i astronomiczna XVI wieku, [w:] „Studia renesansowe”, 3, Warszawa 1963, s. 312-482
 • Dekoracja malarska ksiąg promotionum i diligentiarum Uniwersytetu Jagiellońskiego XVI-XVIII wieku, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Historii Sztuki”, 3, 1965
 • Wokół wyposażenia graficznego druków słowiańskich Szwajpolda Fiola, „Biuletyn Historii Sztuki” 40, 1978, nr 3, s. 223-240
 • Teoria i praktyka odbioru dzieła sztuki. „Phisionomia” Jana z Głogowa a Głowy Wawelskie, [w:] Mecenas – kolekcjoner – odbiorca. Materiały sesji SHS, Warszawa 1984, s. 47-59
 • Architektura i urbanistyka Bielska-Białej 1855-1939, Katowice 1987, ss. 383, il. 130
 • Sztuka protestancka na Górnym Śląsku. Oblicza sztuki protestanckiej na Górnym Śląsku. Katalog wystawy, Muzeum Śląskie, Katowice 1993, s. 7-11
 • Architektura i założenie przestrzenne oraz treści ideowo-artystyczne Bielskiego Syjonu, [w:] Przestrzeń-architektura-malarstwo. Wybrane zagadnienia sztuki górnośląskiej, red. E. Chojecka, Katowice 1995, s. 9-40
 • Pomiędzy historią a nowoczesnością. Treści ideowe zamku prezydenta RP w Wiśle, [w:] Ziemia Śląska, t. 4, red. Lech Szaraniec, Katowice 1997, s. 231-245
 • Kościół św. Józefa w Zabrzu Dominikusa Bohma na tle krajobrazu artystycznego Górnego Śląska okresu międzywojnia, [w:] Sztuka Górnego Śląska na przecięciu dróg europejskich i regionalnych. Materiały V Seminarium sztuki górnośląskiej odbytego w dniach 14-15 listopada 1997 roku w Katowicach, Katowice 1999, s. 169-201
 • Sztuka Górnego Śląska od średniowiecza do końca XX wieku, Muzeum Śląskie, Katowice 2004, wyd. II 2009 (współaut. Jerzy Gorzelik, Irma Kozina, Barbara Szczypka-Gwiazda)

5. Najważniejsze publikacje w językach obcych:

 • Deutsche Bibelserien in der Holzstocksammlung der Jagellonischen Universität in Krakau. Strasbourg , Baden-Baden 1961 (Studien zur deutschen Kunstgeschichte, Bd. 321)
 • Astronomische und astrologische Darstellungen und Deutungen bei kunsthistorischen Betrachtungen alter wissenschaftlicher Illustrationen des XV. bis XVIII. Jahrhundert,. Berlin 1967. (Veröffentlichungen des Staatlichen Mathematisch-Physikalischen Salons, Forschungsstelle, Dresden Zwinger , 4)
 • Die Kunsttheorie der Renaissance und das wissenschaftliche Werk des Kopernikus, “Zeitschrift für Kunstgeschichte” 1972 , 4, s. 257-281
 • Zur Frage künstlerischer Beziehungen zwischen der polnischen und europäischen Renaissancegraphik, “Gutenberg-Jahrbuch”, 1977 s. 251-270
 • Bayerische Bild-Enzyklopädie: Das Weltbild eines wissenschaftlich-magischen Hausbuches aus dem frűhen 16. Jahrhundert, Baden-Baden 1982 (Studien zur deutschen Kunstgeschichte, Bd. 358)
 • Zur Stellung des gedruckten Bildes im 15. und 16. Jahrhundert: Zwischen Kunstwerk und “Massenmedium”, [w:] Reform, Reformation, Revolution / hrsg. S. Hoyer. Leipzig 1980, s. 123-127.
 • Silesian Art Around 1900, [w:] Art around 1900 in Central Europe, ed. J. Purchla, P. Krakowski, Cracow 1999, s. 167-184
 • Christusbilder als Spiegel des 20. Jahrhunderts. Kunsthistorische Betrachtungen, Berlin 2001.
 • Polnische „Westforschung” und das Syndrom des Eisernen Vorhangs. [w:] Die Kunsthistoriographien in Ostmitteleuropa und der nationale Diskurs,hrsg. Robert Born, Alena Janatková, Berlin 2004. (Humboldt-Schriften zur Kunst- und Bildgeschichte , 1), s. 411-420
 • Ideologiebezogene Auseinandersetzungen um Fakten und Mythen im schlesischen Grenzgebiet : Kattowitzer Denkmalkunst und das deutsch-polnische und polnisch-polnische Syndrom, [w:] Visuelle Erinnerungskulturen und Geschichtskonstruktionen in Deutschland und Polen seit 1939. Warszawa 2009, s. 207-220

6. Aktualne prace w trakcie pisania czy druku:

 • Dotyczą zagadnień współczesnej interpretacji środkowoeuropejskiego dziedzictwa artystycznego

7. Udział lub kierowanie projektami badawczymi:

 • Interdyscyplinarna monografia miasta Katowice (rada naukowa)
 • Przygotowanie sesji polskich i niemieckich historyków sztuki i konserwatorów w 2011 r. w Katowicach - istniejącej od 1988 roku Grupy Roboczej. Zagadnienia postindustrialnego dziedzictwa kulturowego
 • Przewodniczenie Radzie Naukowej Muzeum Śląskiego w Katowicach i Muzeum Miejskiego w Bielsku-Białej.

8. Uczniowie:

prace doktorskie – Paulina Chmielowska, Jerzy Gorzelik, Irma Kozina, Waldemar Odorowski, Barbara Szczypka-Gwiazda; habilitacje – Irma Kozina, Barbara Szczypka-Gwiazda