Komitet Nauk o Sztuce PAN w dniu 4 marca 2021 roku przyjął w trybie głosowania elektronicznego (za: 37, przeciw: 0, wstrzymujących: 0)

„Stanowisko w sprawie zmian wprowadzonych przez Ministra Edukacji i Nauki w wykazie czasopism naukowych”.

Stanowisko Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk

w sprawie zmian wprowadzonych przez Ministra Edukacji i Nauki

w wykazie czasopism naukowych

 

Komitet Nauk o Sztuce PAN wyraża zdecydowany sprzeciw wobec zmian w wykazie czasopism naukowych oraz wobec trybu ich wprowadzenia przez Ministra Edukacji i Nauki w lutym bieżącego roku.

Tryb ów narusza zasady sporządzania takich list określone w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 7 listopada 2018, zgodnie z którym podstawą decyzji o punktowaniu czasopisma ma być jego ocena dokonana przez zespół ekspertów i Komisję Ewaluacji Nauki według ściśle określonych kryteriów oraz wskaźników zasięgu, rangi i wpływu na rozwój dyscyplin naukowych. Komunikat KEN potwierdza, że 14 stycznia 2021 Komisja podjęła prawomocną uchwałę w sprawie rekomendowanych zmian z zachowaniem wszystkich zasad wynikających z Rozporządzenia, a jednocześnie pokazuje jasno, że arbitralna decyzja Ministra o rozszerzeniu listy o dodatkowe czasopisma, niespełniające kryteriów rekomendacji przez KEN, podjęta została całkowicie wbrew tym zasadom. Zmieniony wykaz zrównał ze sobą czasopisma punktowane zgodnie z kryteriami określonymi w Rozporządzeniu oraz te, które otrzymały wysoką punktację bezpodstawnie, nie spełniając podstawowych – merytorycznych i formalnych – warunków kwalifikacji. W świetle tego decyzję Ministra uznajemy za błędną; wykaz w nowym, narzuconym kształcie traci bowiem miarodajność i wiarygodność, niwecząc efekty rzetelnej pracy kompetentnych zespołów eksperckich oraz Komisji Ewaluacji Nauki, a tym samym kompromitując nie tylko kryteria sporządzania wykazów, ale i cały system oceny osiągnięć naukowych. Taki stan rzeczy, szkodzący nauce polskiej, jest nie do zaakceptowania.

Podobnie jak Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Komitet Nauk o Sztuce PAN uważa, że rzetelna, uczciwa i profesjonalna ewaluacja osiągnięć naukowych musi dokonać się na podstawie listy czasopism rekomendowanych przez Komisję Ewaluacji Nauki, w trybie zgodnym z przepisami prawa.