Komitet Nauk o Sztuce PAN działając na podstawie § 3, pkt. 1

 Regulamin konkursu o Nagrody Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk

za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu nauk o sztuce przyznał w drodze głosowania nagrody:

 

1. W zakresie filmoznawstwa Marcinowi Maronowi za monografię Romantyzm i kinoIdee i wyobrażenia romantyczne w filmach polskich reżyserów z lat 1947-1990, Lublin 2019. 

2. W zakresie historii sztuki Mirosławowi Krukowi za monografię Ikony XIV-XVI wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kraków 2019. 

3. W zakresie muzykologii Grzegorzowi Zieziuli za monografię Józef Elsner, Król Łokietek, czyli Wiśliczanki, Warszawa 2019. 

4. W zakresie teatrologii Katarzynie Fazan za monografię Kantor. Nie/obecność, Kraków 2019.

 

  

Uchwała nr 1/11/2020

Prezydium Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk

            z dnia 6 listopada 2020 roku

 

Na podstawie par. 2, pkt. 3 Regulaminu konkursu o Nagrody Komitetu Nauk o Sztuce PAN Prezydium Komitetu nominuje następujące publikacje:

 

    w zakresie muzykologii:

Ryszard Daniel Golianek, Polska w muzycznej Europie, PWM, Warszawa 2019.

Ewa Kowalska-Zając, Zobaczyć muzykę: notacja polskiej partytury współczesnej, Akademia Muzyczna im. Bacewiczów w Łodzi, Łódź 2019.

Grzegorz Zieziula (wyd.), Józef Elsner. Król Łokietek, czyli Wiśliczanki, Instytut Sztuki

PAN, Warszawa 2019.

w zakresie historii sztuki:

Mirosław Kruk, Ikony XIV-XVI wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2019.

Jan Ostrowski, Portret w dawnej Polsce, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2019.

Tomasz Torbus, Rekonstrukcje, dekonstrukcje (nad)interpretacje. Studia o losach architektury środkowoeuropejskiej miast i rezydencji w aspekcie politycznym, Słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2019.

w zakresie filmoznawstwa:

Robert Birkholc, Podwójna perspektywa. O subiektywizacji zapośredniczonej w filmie, Universitas, Kraków 2019.

Andrzej Gwóźdź, Kino na biegunach Filmy niemieckie i ich historie (1949-1991), Słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2019.

Marcin Maron, Romantyzm i kinoIdee i wyobrażenia romantyczne w filmach polskich reżyserów z lat 1947-1990, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019.

w zakresie teatrologii:

Katarzyna Fazan, Kantor. Nie/obecność, WUJ, Kraków 2019.

Dorota Jarząbek-Wasyl, Barbara Maresz, Archiwum teatru XIX wieku, Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, Kraków 2019.

Joanna Krakowska, Demokracja. Przedstawienia, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2019.

Zaproszenie do składania wniosków o nagrodę KNoS

 

Regulamin konkursu o Nagrody Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk

za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu nauk o sztuce

uchwalony na posiedzeniu Komitetu Nauk o Sztuce w dniu 16 marca 2018 roku, zatwierdzony przez Prezesa PAN w dniu 30 września 2019 roku        

      

                                                                                  

§ 1

 1.  Nagrody przyznawane są w wyniku postępowania konkursowego organizowanego przez Komitet Nauk o sztuce PAN (zwany dalej „Komitetem”).
 2.  Nagrody Komitetu są przyznawane za monografie w zakresie historii sztuki, muzykologii, teatrologii, filmoznawstwa i konserwacji-restauracji dzieł sztuki, opublikowane w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
 3.  W każdym zakresie, o którym mowa w punkcie 2., przyznawana jest jedna nagroda.
 4.  Nagroda ma charakter honorowy i przyjmuje postać dyplomu za wybitne osiągnięcie naukowe.

§ 2

 1.  Uprawnionymi do zgłaszania kandydatur do nagrody są członkowie Komitetu oraz instytucje naukowe.
 2.  Zarówno członek Komitetu, jak instytucja mogą zgłosić tylko jedną monografię w danym zakresie.
 3.  Spośród wszystkich zgłoszeń w danym zakresie członkowie Prezydium po zasięgnięciu opinii członków Komitetu, reprezentujących ten zakres, wybierają nie więcej niż 3 monografie, które będą nominowane do nagrody w tym zakresie.
 4.  Członkowie Prezydium Komitetu przygotowują uzasadnienie nominacji, które przedstawiają wszystkim członkom Komitetu.
 5. Informacja o nominowanych w konkursie monografiach zostaje ogłoszona na stronie internetowej Komitetu.

§ 3

 1. O przyznaniu nagród decydują członkowie Komitetu w wyniku głosowania w trakcie posiedzenia Komitetu.
 2.  Jeśli dwie lub trzy monografie w danym zakresie uzyskają równą liczbę głosów, nagroda zostaje przyznana ex aequo.
 3.  Jeżeli zostanie zgłoszona monografia członka Komitetu, nie może brać on udziału w wyborze nominowanych monografii oraz głosowaniu za przyznaniem nagrody, chyba że oświadczy o wycofaniu monografii z listy zgłoszonych.

§ 4

 1.  Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane przez sekretarza Komitetu od 1 marca do 31 maja każdego roku.
 2.  Wyniki konkursu o Nagrody Komitetu zostają ogłoszone nie później niż do 30 listopada danego roku na posiedzeniu Komitetu i na stronie internetowej Komitetu