Zaproszenie do składania wniosków o nagrodę KNoS

 

 

Regulamin konkursu o Nagrody Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk

za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu nauk o sztuce

uchwalony na posiedzeniu Komitetu Nauk o Sztuce w dniu 16 marca 2018 roku, zatwierdzony przez Prezesa PAN w dniu 30 września 2019 roku        

      

                                                                                  

  § 1

 

 1. Nagrody przyznawane są w wyniku postępowania konkursowego organizowanego przez Komitet Nauk o sztuce PAN (zwany dalej „Komitetem”).
 2. Nagrody Komitetu są przyznawane za monografie w zakresie historii sztuki, muzykologii, teatrologii, filmoznawstwa i konserwacji-restauracji dzieł sztuki, opublikowane w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
 3. W każdym zakresie, o którym mowa w punkcie 2., przyznawana jest jedna nagroda.
 4. Nagroda ma charakter honorowy i przyjmuje postać dyplomu za wybitne osiągnięcie naukowe.

 

§ 2

 

 1. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatur do nagrody są członkowie Komitetu oraz instytucje naukowe.
 2. Zarówno członek Komitetu, jak instytucja mogą zgłosić tylko jedną monografię w danym zakresie.
 3. Spośród wszystkich zgłoszeń w danym zakresie członkowie Prezydium po zasięgnięciu opinii członków Komitetu, reprezentujących ten zakres, wybierają nie więcej niż 3 monografie, które będą nominowane do nagrody w tym zakresie.
 4. Członkowie Prezydium Komitetu przygotowują uzasadnienie nominacji, które przedstawiają wszystkim członkom Komitetu.
 5. Informacja o nominowanych w konkursie monografiach zostaje ogłoszona na stronie internetowej Komitetu.

§ 3

 

 

 1. O przyznaniu nagród decydują członkowie Komitetu w wyniku głosowania w trakcie posiedzenia Komitetu.
 2. Jeśli dwie lub trzy monografie w danym zakresie uzyskają równą liczbę głosów, nagroda zostaje przyznana ex aequo.
 3. Jeżeli zostanie zgłoszona monografia członka Komitetu, nie może brać on udziału w wyborze nominowanych monografii oraz głosowaniu za przyznaniem nagrody, chyba że oświadczy o wycofaniu monografii z listy zgłoszonych.

§ 4

 

 1. Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane przez sekretarza Komitetu od 1 marca do 31 maja każdego roku.
 2. Wyniki konkursu o Nagrody Komitetu zostają ogłoszone nie później niż do 30 listopada danego roku na posiedzeniu Komitetu i na stronie internetowej Komitetu